Prezentácie z Jarnej konferencie SPX 2023

 1. Energetické riešenia novej generácie – Fuergy
 2. Riadenie, optimalizácia a predikcie ako komplexný nástroj správy energetickej flexibility v podniku – Energodata
 3. Batériové systémy – Ipesoft
 4. Modulárne a škálovateľné energetické úložisko – MTS
 5. Vaša cesta k energetickej nezávislosti, úsporám a zelenej energii – Tesla Energy Group
 6. Porovnanie inštalácií BESS v Európe a na Slovensku – GreenBat
 7. Trh s elektrickou energiou potrebuje aktívneho zákazníka – Microstep HDO
 8. Agregácia flexibility: Predstavenie produktu podporné služby – Nano Energies
 9. Na rozcestí, kam vyrazit – AEM
 10. CEGH
 11. Trh s podpornými službami v SR a jeho prepojenie na európske platformy – SEPS
 12. Vývoj podmienok pre obchodovanie s elektrinou na profile SK-UA – SEPS
 13. Zavedenie Aukcií pre vnútrodenné obchodovanie – SEPS
 14. Štatistiky z prevádzky XBID a predstavenie projektu IDAs – OKTE
 15. Legislatívne zmeny a ich vplyv na činnosti OZE a ZPE – OKTE
 16. Legislatívne zmeny v súvislosti so zúčtovaním odchýlok – OKTE
 17. Energetické dátové centrum – OKTE